Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności

NOWA GRUPA AKTYWNYCH OBYWATELI

Dnia 18-12-2012 roku Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444804 Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności.

Nowe Stowarzyszenie zostało stworzone przez ludzi, którzy mają już doświadczenie w działalności w sferze publicznej. Dla mnie osobiście fakt rejestracji organizacji jest bardzo ważny, ponieważ byłam jedną z osób, która zabiegała o powstanie i rejestrację Stowarzyszenia.
Mam nadzieję, że grupa będzie rosła w siłę, będzie widoczna w sferze publicznej, a efekty pracy przedstawicieli Stowarzyszenia będą korzystne dla członków grupy, społeczności lokalnej i kraju.

Aby tak się stało, uważam, że niezbędne i konieczne jest wsparcie dla grupy, która stworzyła Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności przez znaczną część zwykłych ludzi. Aktywność w ramach Stowarzyszenia oraz wsparcie dla grupy z zewnątrz jest bardzo potrzebne i uzasadnione, gdy spojrzymy na cele organizacji, które zostały zapisane w statucie, które faktycznie powinny być realizowane:
1. Działanie na rzecz przestrzegania praw obywatelskich i obowiązków organów władzy publicznej, w tym ustawodawczej, wykonawczej, organów ścigania, sądów, zawartych w szczególności w Konstytucji RP i innych przepisach prawa oraz umowach międzynarodowych.
2. Przeciwdziałanie zjawiskom naruszania prawa i korupcji oraz związanych z tym patologiom społecznym.
3. Edukacja oraz rozwój świadomości obywatelskiej, w tym prawnej.
4. Upowszechnianie oraz ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich , a także działań wspomagających rozwój demokracji.
5. Działania na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych.
6. Propagowanie uczciwości w życiu publicznym.
7. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
8. Wypowiadanie się w ważnych sprawach do władz publicznych, podejmowanie interwencji oraz reprezentowanie obywateli.
9. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
10. Upowszechnianie obowiązującego prawa ze szczególnym zwróceniem uwagi na Konstytucję RP.
11. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości prawa.
12. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia i utrzymania miejsc pracy.

Myślę, że wiele osób zgodzi się ze mną, iż twórcy Stowarzyszenia mają ambitne plany, które warto wesprzeć.
W tym miejscu zapewne sporo osób stawia sobie pytanie: kto jest inicjatorem tak ambitnej inicjatywy? Myślę, że przynajmniej częściowo na pytanie osobom interesującym się życiem publicznym, walką z bezprawiem odpowie skład zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności:
- Prezes – Jerzy Pietrzyk,
- Wiceprezes – Barbara Berecka,
- Wiceprezes – Robert Chęć,
- Sekretarz – Anna Karpiuk,
- Skarbnik – Krystyna Zaręba.
Myślę, że wszyscy, którzy znają członków zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności, zgodzą się ze mną, iż jedno w zasadzie jest pewne. Z nami na święty spokój nie ma co liczyć. Jeżeli tylko otrzymamy odpowiednie wsparcie ze strony innych osób, będzie się działo. Oczywiście będzie się działo w zakresie pracy, działalności w życiu publicznym.

Barbara Berecka