Państwo dla obywatela

SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO

Nie powinno być żadnych odstępstw, przymykania oczu na gardzenie zwykłym człowiekiem i prawem. Funkcjonariusze publiczni powinni ponosić konsekwencje niewłaściwych zachowań, popełnianych błędów i naruszania prawa.

Mam nadzieję, że przynajmniej część osób, która miewa styczność z przedstawicielami państwa i samorządów, zdaje sobie sprawę ze skali zaniechań, przyzwolenia na gardzenie zwykłymi obywatelami i prawem przez ludzi reprezentujących państwo i samorządy. Mnie obecny stan rzeczy poraża.
Mam przekonanie, że brakuje woli politycznej do tego by urzędnicy, policjanci, prokuratorzy, sędziowie itp. funkcjonariusze publiczni działali w granicach i na podstawie prawa zgodnie z artykułem 7 Konstytucji.

Słuchajcie, nie chodzi mi o to, by urządzać jakieś przysłowiowe polowania na czarownice, którymi byli by funkcjonariusze publiczni. Nie myli się ten, kto nie robi nic.
Musi być czas na korektę błędów popełnionych przez ludzi reprezentujących państwo i samorządy. Termin na weryfikację i ewentualne korekty błędów nie powinien być dłuższy niż trzydzieści dni.

Chodzi mi o skrupulatne przestrzeganie prawa głównie proceduralnego, procesowego – bo z tym uważam jest ogromny problem w Polsce – nie tylko w zakresie obowiązków obywateli wobec państwa i samorządów, bo w tym zakresie prawo egzekwowane jest bardzo dokładnie, ale przede wszystkim państwa i samorządów wobec zwykłych ludzi.

Dla mnie nie do przyjęcia są sytuacje, że część przedstawicieli państwa i samorządów uważa się za nie wiadomo kogo, a zwykłych ludzi traktuje jak bezrozumne istoty. W Polsce praktycznie każda decyzja i każdy wyrok są możliwe. Przekraczane są wszelkie dopuszczalne granice czasowe rozpatrywania spraw. Funkcjonariusze publiczni muszą przyjąć do wiadomości i realizacji, że państwo jest dla obywateli, oni są po to, by służyć zwykłym ludziom.

W Polsce jest choćby artykuł 231 w kodeksie karnym, który umożliwia karanie funkcjonariuszy publicznych za nie dopełnianie i przekraczanie uprawnień.
Uważam, że w stosunku do liczby nadużyć w kraju, bezprawnych decyzji i wyroków sądowych prokuratorzy zbyt rzadko sięgają po te instrument prawa, który powinien być wykorzystywany w celu ukrócenia procederów notorycznego naruszania prawa.

Powtórzę może raz jeszcze, że najpierw powinna być kontrola wewnętrzna w ramach instytucji i korygowanie błędów bez żadnych skutków dla osób, które je popełnili.
Kolejna możliwość już ze skutkami dla popełniających błędy, to postępowania upominawcze i dyscyplinarne, gdy tego typu środki są nieskuteczne, to sprawami powinni zajmować się prokuratorzy, którzy nie powinni przeganiać osób wskazujących zaniechania i przekraczania uprawnień, a następnie sprawy powinny trafiać do sądów, które oczywiście powinny wyrokować zgodnie ze stanem faktycznym poszczególnych spraw i obowiązującym prawem.

Uważam, że na obecnym etapie bardzo ważna jest edukacja obywatelka, uświadomienie ludziom, w szczególności funkcjonariuszom publicznym, że samowola, nie dopełnianie obowiązków służbowych i przekraczanie uprawnień w polskim prawie są przestępstwem.

Urzędnik, który wydaje decyzję bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, sędzia, który wydaje wyrok niezgodny z prawem są przestępcami i powinni być traktowani jak na to zasługują.

Świadomość prawna funkcjonariuszy publicznych i grożące im konsekwencje, sprawnie i zgodnie z prawem działające instytucje egzekwujące prawo, nieuchronność konsekwencji za naruszanie prawa, gdy sprawa wyjdzie na jaw w przypadku nie dopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień jestem pewna, że w znacznym stopniu podniosły by jakość obsługi interesantów, poziom szacunku do ludzi i prawa.
Ludzie reprezentujący państwo i samorządy gdyby była odpowiednia atmosfera, funkcjonowały by mechanizmy typowe dla państwa prawa, sami mobilizowali by siebie do pracy nad sobą, podnoszenia kwalifikacji, spełniania wymaganych standardów przy obsłudze interesantów lub wydawaniu wyroków.

Państwo musi być dla obywatela


Aby państwo było dla obywatela, by funkcjonariusze publiczni szanowali ludzi i prawo, niezbędna jest wola polityczna.
Obecnie nie dość, że nie ma woli politycznej do tego, by Polska faktycznie była demokratycznym państwem prawa, to jest jeszcze przyzwolenie do samowolnych działań funkcjonariuszy publicznych, którzy bez żadnych konsekwencji mogą nie dopełniać obowiązków lub przekraczać uprawnienia.
Bardzo ważnymi elementami zmiany istniejącego stanu rzeczy jest edukacja obywatelska, podnoszenie świadomości, działania kontrolne prowadzone przez zwykłych ludzi oraz nieuchronność ponoszenia konsekwencji postępowania nie zgodnego z prawem, lekceważenia obowiązków. Gdy działania edukacyjne, upominawcze okażą się nie wystarczające lub gdy naruszenia obowiązków są rażące, trzeba sięgać do prawa karego i karać winnych naruszeń prawa.

Barbara Berecka