Jednoczenie się wiodących organizacji pozarządowych przeciwstawiających się powszechnemu bezprawiu

Apel Forum Obywatelskiego organizacji pozarządowych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Zebrani przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz niezrzeszeni obywatele RP w Gdańsku w dniach 15 ? 16 grudnia 2012 roku powołują jednomyślnie ? ?Forum Obywatelskie RP?
Kryzys zaufania obywateli do władz państwowych jest faktem. Dziesiątki tysięcy obywatelskich zgłoszeń dotyczących nadużywania władzy przez funkcjonariuszy administracji państwowej, w tym zwłaszcza wymiaru sprawiedliwości ? świadczą o nieprawidłowościach i wręcz patologiach drążących wiele sfer życia publicznego w Polsce.
Potwierdzają to liczne wyroki przeciwko Polsce, stwierdzające naruszanie praw obywatelskich i ogólnoludzkich, jakie zapadają w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Oczekujemy od władz działań w sprawach, wymagających szybkiej i skutecznej naprawy:

1. Przestrzegania praw obywatelskich określonych w aktualnie obowiązującej Konstytucji przez władze.

2. Konstruktywnego i harmonijnego współdziałania władz z obywatelami i reprezentującymi ich stowarzyszeniami w działaniach prewencyjnych oraz naprawie wyrządzonych szkód w związku z działaniami funkcjonariuszy publicznych.

3. Bezzwłocznego wprowadzenie prawa do nagrywania wszystkich spraw. Udział udziału organizacji społecznych w sprawach sądowych, o ile życzy sobie tego jeden z uczestników procesu.

4. Uważamy za niezbędne powołanie parlamentarno-społecznej komisji do zbadania najbardziej drastycznych przypadków nadużywania władzy przez sędziów i prokuratorów, zgłoszonych przez organizacje społeczne, a także ustanowienie instytucji Rewizji Nadzwyczajnej.

5. Udzielenia organizacyjnego i finansowego wsparcia dla organizacji społecznych prowadzących kampanię na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa, dotyczącej wszelkich faktów naruszania prawa, godności obywateli oraz poczucia sprawiedliwości. Wymagać to będzie przyłączenia się konstytucyjnych władz państwowych do Kampanii Edukacji Obywatelskiej pod hasłem ?Szacunek do ludzi i prawa powinien być fundamentem, na którym budowane jest Państwo ? .

6. Ograniczenie immunitetu sędziów oraz prokuratorów w zakresie ich odpowiedzialności zawodowej a posłów i senatorów wyłącznie do ich aktywności politycznej.

7. Przestrzeganie przez władze państwowe równości konstytucyjnej w zakresie traktowania podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza w przedmiocie udzielania im pomocy publicznej.

8. Powstrzymanie się przed pochopnym wprowadzeniem w życie uchwały Unii Europejskiej w zakresie ustawodawstwa patentowego.

9. Redukcji wydatków publicznych przeznaczonych na utrzymanie partii politycznych i tworzenia przestrzeni do zwiększania aktywności obywateli poza życiem partyjnym.

Ponadto, uczestnicy Forum pozostając politycznie i ideologicznie niezależnymi i niezaangażowanymi, z życzliwością odnosi się do koncepcji stworzenia obywatelom zrównoważonego z partiami politycznymi, prawa do wyboru swoich przedstawicieli do Sejmu RP w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych.

Forum będzie podejmować wszelkie dopuszczone prawem działania, na rzecz obrony pokrzywdzonych obywateli, w tym również organizacji społecznych, udzielających im wszelkiego wsparcia.
Oczekujemy od Pana Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów Rządu i Prezesa Sądu Najwyższego pełnego zrozumienia i wsparcia dla naszych poczynań.

Presja społeczna jest zbyt mała

USTALEŃ POLSKICH ORGANÓW ŚCIGANIA I WYROKÓW SĄDÓW NIE SPOSÓB TRAKTOWAĆ POWAŻNIE

PONAD 12 LAT W WIĘZIENIU PRZEZ POMYŁKĘ?

TAK JEST, GDY POLICJANCI, PROKURATORZY I SĘDZIOWIE UPRAWIAJĄ RADOSNĄ TWÓRCZOŚĆ, NIE ROBIĄ TEGO, CO DO NICH NALEŻY, A WIĘKSZOŚĆ ZWYKŁYCH LUDZI MILCZY, GODZI SIĘ NA GARDZENIE CZŁOWIEKIEM I PRAWEM

Obserwuję pracę znacznej części policjantów, prokuratorów i sędziów. W większości przypadków zdziwienie mogło by budzić przez przypadek właściwe wypełnienie obowiązków. Niestety wręcz standardem jest kręcenie, kombinowanie, tworzenie rzeczywistości niż ustalanie przebiegu faktycznych zdarzeń. Zbyt często przedstawiciele organów ścigania i sędziowie robią to, co im się podoba, a nie to co powinni.

Niestety za obecny, niedopuszczalny stan rzeczy odpowiadają również zwykli ludzie, którzy w milczeniu akceptują radosną twórczość, notoryczne niedopełnianie obowiązków lub przekraczanie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Zwykli obywatele bardzo rzadko solidaryzują się z ludźmi poszkodowanymi.

”Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił we wtorek Czesława Kowalczyka od zarzutu zabójstwa instruktora jazdy konnej, do którego doszło w grudniu 1998 roku. Mężczyzna został wcześniej skazany na dożywocie i 25 lat więzienia. W areszcie spędził 12 lat i 3 miesiące.

Wyrok dożywotniego więzienia Kowalczyk (oskarżony zgodził się na podanie swojego nazwiska i ujawnienie wizerunku) usłyszał w 2003 roku. Po apelacji sąd w 2008 r. skazał go na 25 lat więzienia. Ten wyrok został uchylony i sąd okręgowy po raz trzeci wszczął proces.
„Postanowił powiedzieć prawdę”

Uniewinnienie mężczyzny było możliwe dzięki zmianie wyjaśnień przez współoskarżonego o zabójstwo Adama S. Sąd przypomniał, że podczas jednej z rozpraw Adam S. „postanowił powiedzieć prawdę” i wyjawił, że Kowalczyk nie ma nic wspólnego ze zbrodnią. Adam S. wskazał, że za zastrzelenie instruktora jazdy konnej, Adama K., odpowiedzialni są dwaj inni mężczyźni.

Pierwotnie prokuratura oskarżyła Kowalczyka o udział w przestępstwie, m.in. na podstawie zeznań partnerki zabitego, Iwony C., która była bezpośrednim świadkiem zabójstwa. Kobieta wycofała się potem jednak z tych twierdzeń.

Kowalczyk został natomiast uznany we wtorek przez gdański sąd za winnego posiadania broni bez zezwolenia i skazał go za to na 1,5 roku więzienia. Sąd ustalił, że z pistoletu tego zabito Adama K.

- Żaden z zebranych w sprawie dowodów nie wskazuje, aby oskarżony wiedział, że jego broń zostanie użyta do zabójstwa – powiedziała w uzasadnieniu wyroku sędzia Magdalena Szewczak.
Zlecił zabójstwo z zazdrości

Wobec Adama S. sąd zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary i wymierzył mu 10 lat więzienia. Według prokuratury, udział tego mężczyzny w przestępstwie polegał m.in. na znalezieniu zabójcy Adama K.

Trzeci oskarżony, Mariusz N., który zlecił zabójstwo instruktora jazdy konnej i nakłaniał do zabójstwa swojego brata Macieja N., gdyńskiego biznesmena notowanego na listach najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”, dostał karę 15 lat więzienia. Trzykrotne zamachy na życie przedsiębiorcy były nieudane. Mariusz N. zlecił zabójstwo Adama K. z zazdrości, że jego partnerka Iwona C. związała się instruktorem jazdy konnej.
Gdzie są te stracone lata?

- Czy można być zadowolonym z tego, że prawie 13 lat przebywało się w areszcie, a sąd po tylu latach uniewinnia – więc gdzie są te stracone lata? – powiedział dziennikarzom po ogłoszeniu wyroku Bolesław Senyszyn, obrońca Kowalczyka.

Wtorkowy wyrok gdańskiego sądu nie jest prawomocny” – źródło
Interia.pl za PAP.

Nie myli się ten, kto nic nie robi. Ale przecież w organach ścigania i sądach jest tak, że pracują całe zespoły ludzi. Błąd jednego człowieka lub grupy ludzi powinien być wychwycony przez innych. Szczególna staranność powinna być zachowana, gdy ludziom stawiane są ciężkie zarzuty, np. morderstwa. Niestety z praktyki wiemy, że niewinni ludzie przebywają w więzieniach miesiącami, latami i tych przypadków jest dużo, bo przedstawiciele organów ścigania i sędziowie lekceważą ludzi, dość swobodnie podchodzą do wykonywanej pracy, lekceważą obowiązki służbowe.

Brak faktycznej kontroli społecznej, brak presji ze strony zwykłych ludzi, wymagania od funkcjonariuszy publicznych kompetencji, właściwego wykonywania pracy doprowadził do niedopuszczalnej, dramatycznej sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości, który nie spełnia już swoich podstawowych funkcji.
Obawiam się, że nikt tak do końca nie wie, co teraz z tym potężnym bałaganem zrobić, jakim jest polski wymiar niesprawiedliwości.

W sprawie na pewno bardzo ważne są postawy zwykłych ludzi. Uważam, że ważna jest rola organizacji pozarządowych, które powinny aktywnie uczestniczyć w egzekwowaniu niezbędnych zmian jak i w samym procesie zmian.

Bez silnej presji społecznej będziemy tkwić w tym niszczącym bagnie, a na to przecież nie możemy sobie pozwolić. W sprawie chodzi o ludzi, ich życie, wypełnianie podstawowych obowiązków przedstawicieli struktur państwa wobec obywateli.

Barbara Berecka

Prezentacja organizacji pozarządowych i ich liderów

POPULARYZACJA AKTYWNYCH POSTAW OBYWATELSKICH

- Rozpoczynamy cykl prezentowania organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, które zajmują się życiem społeczno politycznym, sposobem rządzenia, traktowania obywateli i prawa.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych do przesyłania materiałów dotyczących aktualnych danych kontaktowych. Proszę o krótkie opisy gdzie pracujecie, działacie, jakie są priorytety działalności, co dla Was jest szczególnie ważne.


- W stronie chcielibyśmy również prezentować liderów poszczególnych grup.
Spróbujemy przygotować serię wywiadów z ludźmi, które aktywnie pracują w organizacjach pozarządowych.
Karol Wojtyła powiedział „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”. Niestety we współczesnej Polsce mamy spory problem z bogactwem w postaci światłych obywateli. Uważam, że mamy niedobór aktywnych postaw obywatelskich. W takiej sytuacji szczególnie ważne jest, by prezentować, pokazywać na forum publicznym odważnych, aktywnych ludzi, którzy często od lat aktywnie uczestniczą w polskim życiu publicznym. Często niestety są ignorowani, lekceważeni przez funkcjonariuszy publicznych, zamilczani, spychani na margines.

- Prezentację poszczególnych organizacji pozarządowych rozpocznę od Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin w którym osobiście i bardzo aktywnie działam. Zachowam się w ten sposób, ponieważ dysponujemy sporą ilością materiałów, które jesteśmy w stanie bardzo szybko przygotować do publikacji. Jednocześnie dam czas przedstawicielom innych grup na wyselekcjonowanie, przygotowanie materiałów na temat ich działalności.

- Prezentację liderów rozpocznę również od osób aktywnie działających w Stowarzyszeniu Stop Bezprawiu – Lublin. Ponownie względy techniczne mają głównie wpływ na kolejność publikacji.
Uważam, że w Lublinie udała nam się fantastyczna rzecz. Udało nam się zebrać grupę autentycznie wrażliwych, bardzo aktywnych i pracowitych ludzi, którzy faktycznie pracują w Stowarzyszeniu. Kilka z tych osób zaprezentuję poprzez wywiady z nimi.

Czyny, a nie słowa. Zdecydowanie łatwiej jest mówić i pisać, niż poszczególne pomysły wprowadzać w życie.
Poprzez stowarzyszenia.net.pl chcielibyśmy pokazać również, że my nie tylko piszemy, mówimy lecz również robimy, pracujemy.
Dlatego prezentację wybranych osób, które pracują w Stowarzyszeniu Stop Bezprawiu – Lublin rozpocznę od siebie. Chciałabym przynajmniej w jakimś stopniu pokazać, że nie tylko bardzo dużo mówię i piszę, ale również sporo pracuję na rzecz aktywizacji obywatelskiej. Na moją decyzję ma wpływ dotychczasowa moja obecność w sieci i oczekiwania internautów.

Referendum Obywatelskie

Gdy zaczęłam w internecie zamieszczać swoje teksty pod pseudonimem, to internauci pytali czy będą maje słowa miały realne przełożenie na życie, działalność publiczną. Nie chciałam pozyskanej sympatii jakieś grupy ludzi przez stronę i blog pisane pod pseudonimem wykorzystywać do przedstawiania swojej osoby. Projekt pisany pod pseudonimem funkcjonuje sobie swoim życiem. Tylko zbytnia szczerość mnie w sprawie zgubiła, bo zdarza się, że znajomi z którymi współpracuję czasami na forum publiczny świadomie lub nie mnie demaskują.
Fundacja Lex Nostra
Po kilku miesiącach obecności w sieci, gdy jako bloger zaczęłam czuć się w miarę pewnie, postanowiłam zacząć prawie wszystko od początku. Zaczęłam tworzyć strony, gdzie teksty podpisuję swoimi prawdziwymi danymi. Takie postawienie sprawy było bardzo ważne dla mnie. Było próbą czy mój sposób myślenia, proponowane rozwiązania, sposób pisania będą akceptowane, gdy prezentuje je konkretna osoba, która ma określone imię i nazwisko.

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Akceptacja tego co pisałam w sieci podpisując się prawdziwymi danymi, pomogła mi, dodała mi odwagi do podjęcia działalności w realnym życiu, ułatwiła mi nawiązanie kontaktów z bardzo aktywnymi ludźmi w życiu społeczno – politycznym.
To co wydaje się wielu ludziom niemożliwe do wykonania czyli stworzenie od podstaw aktywnej, liczącej się w kraju organizacji obywatelskiej, my właśnie realizujemy. Bardzo chciałabym, aby masze doświadczenia były inspiracją dla innych, by dodawały innym entuzjazmu i odwagi.

Stop Bezprawiu – Lublin

- Jeszcze raz gorąco zachęcam do przesyłania materiałów dotyczących poszczególnych stowarzyszeń: stowarzyszenia@atowarzyszenia.net.pl.
Zapraszam do lektury i dyskusji.

Barbara Berecka