Ruch stowarzyszeniowy musi zachować samodzielność

W LUDZIACH PRACUJĄCYCH W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH TKWI OGROMNA SIŁA

W ostatnim czasie można odnieść wrażenie, że zaniedbałam stronę. Jest to jednak pozorne wrażenie. Bardzo rzadko publikuję nie z braku zainteresowania tematyką czy z powodu zaniedbań, tylko z powodu braku czasu, który poświęciłam na układanie sobie spraw tak, by móc poświęcił sporo czasu na relacjonowanie tego, co dzieje się w organizacjach pozarządowych. A ja przecież nie tylko relacjonuję, ale również aktywnie uczestniczę w pracach organizacji pozarządowych.

Słuchajcie, myślę, że z racji zadłużenia i sporych problemów społecznych w Polsce nieunikniona jest zmiana sposobu rządzenia, której nie da się wprowadzić bez wymiany kadr. Polsce potrzebni są politycy, którzy dopuszczają między innymi myśl, że ludziom może żyć się lepiej, bez takich instytucji jak ZUS, KRUS, NFZ – z czym ma problem większość zasiadających polityków w parlamencie.

Uważam, że Polakom i Polsce potrzebna jest nowa filozofia zarządzenia,
konieczna jest likwidacja znacznej części instytucji publicznych i odchudzenie tych, które zostaną. Najważniejsze jest, by przywrócić państwu służebną rolę wobec zwykłych obywateli, by funkcjonariusze publiczni zaczęli szanować ludzi i prawo, by ponosili odpowiedzialność za pracę. Obecny brak odpowiedzialności bardzo demoralizuje i sieje ogromne spustoszenie. By wykonać pracę, która jest niezbędna potrzebni są ludzie. Myślę, że czystą formalnością jest przypomnienie, iż obecne elity polityczne są bezradne wobec wyzwań, oni są bardzo sprawni w niszczeniu i oczywiście dbaniu o interesy swoje i swojego najbliższego otoczenia.

Według mnie bardzo naturalnym jest, że osób znaczących dla zmieniającego się życia publicznego, trzeba szukać w bardzo intensywnie rozwijających się organizacjach pozarządowych, których członkowie powinni stawiać sobie coraz wyżej poprzeczkę jeżeli chodzi o działanie zgodne z prawem, etykę, stosunek do drugiego człowieka. Członkowie organizacji pozarządowych muszą mięć świadomość, że ludzie i kraj potrzebują nowej jakości w życiu publicznym. Jeżeli nie wprowadzimy nowych standardów, strach nawet myśleć co się będzie działo.

Potrzebni są liderzy zmian, ale niezbędne są również osoby, które będą aktywizowały społeczności lokalne, będą patrzyły na ręce tym, co zabiorą się za rządzenie krajem. Polacy nie mogą sobie pozwolić na dalsze pobłażanie ludziom władzy, niezależnie z jakiś środowisk rządzący będą się wywodzić. Najwyższy czas skończyć z koleżeństwem. Trzeba stawiać zadania i weryfikować ich wykonanie. Nie może być tak, że jedna klika rządząca krajem zostanie zastąpiona inną.

By organizacje pozarządowe, w tym głównie stowarzyszenia odegrały pozytywną rolę w procesie przemian, obecnie muszą być kuźniami charakterów, kształtowania siły woli, poskramiania prywatnych żądz, kształtowania samodzielności. Zarówno liderzy grup jak i całe grupy nie mogą być jak chorągiewki na wietrze, muszą realizować własne plany.

Stowarzyszenia są organizacjami samopomocowymi

Uważam, że cały ruch stowarzyszeniowy musi być jedyny w swoim rodzaju, musi zachować samodzielność.

Barbara Berecka

Jednoczenie się wiodących organizacji pozarządowych przeciwstawiających się powszechnemu bezprawiu

Apel Forum Obywatelskiego organizacji pozarządowych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Zebrani przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz niezrzeszeni obywatele RP w Gdańsku w dniach 15 ? 16 grudnia 2012 roku powołują jednomyślnie ? ?Forum Obywatelskie RP?
Kryzys zaufania obywateli do władz państwowych jest faktem. Dziesiątki tysięcy obywatelskich zgłoszeń dotyczących nadużywania władzy przez funkcjonariuszy administracji państwowej, w tym zwłaszcza wymiaru sprawiedliwości ? świadczą o nieprawidłowościach i wręcz patologiach drążących wiele sfer życia publicznego w Polsce.
Potwierdzają to liczne wyroki przeciwko Polsce, stwierdzające naruszanie praw obywatelskich i ogólnoludzkich, jakie zapadają w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Oczekujemy od władz działań w sprawach, wymagających szybkiej i skutecznej naprawy:

1. Przestrzegania praw obywatelskich określonych w aktualnie obowiązującej Konstytucji przez władze.

2. Konstruktywnego i harmonijnego współdziałania władz z obywatelami i reprezentującymi ich stowarzyszeniami w działaniach prewencyjnych oraz naprawie wyrządzonych szkód w związku z działaniami funkcjonariuszy publicznych.

3. Bezzwłocznego wprowadzenie prawa do nagrywania wszystkich spraw. Udział udziału organizacji społecznych w sprawach sądowych, o ile życzy sobie tego jeden z uczestników procesu.

4. Uważamy za niezbędne powołanie parlamentarno-społecznej komisji do zbadania najbardziej drastycznych przypadków nadużywania władzy przez sędziów i prokuratorów, zgłoszonych przez organizacje społeczne, a także ustanowienie instytucji Rewizji Nadzwyczajnej.

5. Udzielenia organizacyjnego i finansowego wsparcia dla organizacji społecznych prowadzących kampanię na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa, dotyczącej wszelkich faktów naruszania prawa, godności obywateli oraz poczucia sprawiedliwości. Wymagać to będzie przyłączenia się konstytucyjnych władz państwowych do Kampanii Edukacji Obywatelskiej pod hasłem ?Szacunek do ludzi i prawa powinien być fundamentem, na którym budowane jest Państwo ? .

6. Ograniczenie immunitetu sędziów oraz prokuratorów w zakresie ich odpowiedzialności zawodowej a posłów i senatorów wyłącznie do ich aktywności politycznej.

7. Przestrzeganie przez władze państwowe równości konstytucyjnej w zakresie traktowania podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza w przedmiocie udzielania im pomocy publicznej.

8. Powstrzymanie się przed pochopnym wprowadzeniem w życie uchwały Unii Europejskiej w zakresie ustawodawstwa patentowego.

9. Redukcji wydatków publicznych przeznaczonych na utrzymanie partii politycznych i tworzenia przestrzeni do zwiększania aktywności obywateli poza życiem partyjnym.

Ponadto, uczestnicy Forum pozostając politycznie i ideologicznie niezależnymi i niezaangażowanymi, z życzliwością odnosi się do koncepcji stworzenia obywatelom zrównoważonego z partiami politycznymi, prawa do wyboru swoich przedstawicieli do Sejmu RP w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych.

Forum będzie podejmować wszelkie dopuszczone prawem działania, na rzecz obrony pokrzywdzonych obywateli, w tym również organizacji społecznych, udzielających im wszelkiego wsparcia.
Oczekujemy od Pana Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów Rządu i Prezesa Sądu Najwyższego pełnego zrozumienia i wsparcia dla naszych poczynań.

Pikieta pod Sądem Okręgowym w Lublinie

STOWARZYSZENIE STOP BEZPRAWIU – LUBLIN I STOWARZYSZENIE PRZECIW BEZPRAWIU Z BIELSKA – BIAŁEJ zapraszają dnia 13 września 2012 roku na protest przed Sądem Okręgowym w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43, który odbędzie się pod hasłem:


STOP BEZPRAWIU PROKURATUR i SĄDÓW w POLSCE.
Popieramy protest pod Sądem Okręgowym w Krakowie, bo bezprawie jest wszędzie w Polsce i dotyczy każdego z nas.

Przedstawiciele Stowarzyszeń zapraszają do wzięcia udziału w proteście osoby pokrzywdzone działaniami funkcjonariuszy publicznych i wszystkich tych, którym nie jest obojętne, czy w Polsce będzie przestrzegane prawo.

Materiał Dziennika Wschodniego z pikiety
Materiał Radia Lublin z pikiety

Decyzje w sprawie protestu

Oświadczenie Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w sprawie ogólnopolskiego protestu pod Sądami Apelacyjnymi w Polsce ? informacje ostateczne.
środa, 29 sierpnia 2012 22:21

Prosimy o upowszechnianie tej informacji:

Wspólnie ze Stowarzyszeniem STOP BEZPRAWIU w Lublinie organizujemy protest pod hasłem:

STOP BEZPRAWIU PROKURATUR i SĄDÓW w POLSCE.

Popieramy protest pod Sądem Okręgowym w Krakowie, bo bezprawie jest

wszędzie w Polsce i dotyczy każdego z nas.

1. Na prośbę protestujących w Krakowie podjęliśmy decyzję o zmianie formy protestu z głodowego na protest zwykły. Protest będzie rozpoczynany w każdej miejscowości od godz. 10 rano. Godzina zakończenia wg uznania protestujących.

2. Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu w dniu 30.09.2012 r. prześle do poszczególnych urzędów zgłoszenie protestu wraz z danymi osoby odpowiedzialnej. Zgłoszenia protestu prześlemy każdej odpowiedzialnej osobie w danym mieście. Same protest zgłoszą Stowarzyszenie STOP KORUPCJI w Lublinie i Białymstoku.

3. Po konsultacjach zapadła decyzja o podjęciu akcji protestacyjnej w 8 miastach:

- Gdańsku początek: 3. 09. 2012 r. ? adres: ul. Nowe Ogrody 28/29

- Warszawie początek: 7.09.2012 r. ? adres: PL. Krasińskich 2/4/6

- Wrocław początek: 10.09.2012 r. – adres: ul. Energetyczna 4

- Katowicach początek: 12.09.2012 r. ? adres: Al. Korfantego 117/119

- Lublinie początek: 13.09.2012 r. – adres: ul. Krakowskie Przedmieście 43

- Białymstoku początek: 13.09.2012 r. – adres: ul. A. Mickiewicza 5

- Łodzi początek: 17. 09.2012 r. ? adres: Pl. Dąbrowskiego 5

- Rzeszowie początek: 19.09.2012 r. – adres: ul. J. Piłsudskiego 28

4. Protest nie będzie organizowany w Poznaniu i Szczecinie ze względu na brak chętnych do jego podjęcia.

5. Protest jest pokojową formą sprzeciwu przeciwko bezprawiu prokuratur i sądów oraz zaniechaniu od 20 lat rzeczywistych reform obu instytucji.

6. Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu dziękuje wszystkim, którzy zgłosili się do protestu oraz zwraca się do wszystkich pokrzywdzonych o ich wspieranie w miarę swoich możliwości.

Telefon kontaktowy koordynatora protestu: 504 105 220

- email: info@aferyibezprawie.org – koordynatorem jest Jerzy Jachnik

Presja społeczna jest zbyt mała

USTALEŃ POLSKICH ORGANÓW ŚCIGANIA I WYROKÓW SĄDÓW NIE SPOSÓB TRAKTOWAĆ POWAŻNIE

PONAD 12 LAT W WIĘZIENIU PRZEZ POMYŁKĘ?

TAK JEST, GDY POLICJANCI, PROKURATORZY I SĘDZIOWIE UPRAWIAJĄ RADOSNĄ TWÓRCZOŚĆ, NIE ROBIĄ TEGO, CO DO NICH NALEŻY, A WIĘKSZOŚĆ ZWYKŁYCH LUDZI MILCZY, GODZI SIĘ NA GARDZENIE CZŁOWIEKIEM I PRAWEM

Obserwuję pracę znacznej części policjantów, prokuratorów i sędziów. W większości przypadków zdziwienie mogło by budzić przez przypadek właściwe wypełnienie obowiązków. Niestety wręcz standardem jest kręcenie, kombinowanie, tworzenie rzeczywistości niż ustalanie przebiegu faktycznych zdarzeń. Zbyt często przedstawiciele organów ścigania i sędziowie robią to, co im się podoba, a nie to co powinni.

Niestety za obecny, niedopuszczalny stan rzeczy odpowiadają również zwykli ludzie, którzy w milczeniu akceptują radosną twórczość, notoryczne niedopełnianie obowiązków lub przekraczanie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Zwykli obywatele bardzo rzadko solidaryzują się z ludźmi poszkodowanymi.

”Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił we wtorek Czesława Kowalczyka od zarzutu zabójstwa instruktora jazdy konnej, do którego doszło w grudniu 1998 roku. Mężczyzna został wcześniej skazany na dożywocie i 25 lat więzienia. W areszcie spędził 12 lat i 3 miesiące.

Wyrok dożywotniego więzienia Kowalczyk (oskarżony zgodził się na podanie swojego nazwiska i ujawnienie wizerunku) usłyszał w 2003 roku. Po apelacji sąd w 2008 r. skazał go na 25 lat więzienia. Ten wyrok został uchylony i sąd okręgowy po raz trzeci wszczął proces.
„Postanowił powiedzieć prawdę”

Uniewinnienie mężczyzny było możliwe dzięki zmianie wyjaśnień przez współoskarżonego o zabójstwo Adama S. Sąd przypomniał, że podczas jednej z rozpraw Adam S. „postanowił powiedzieć prawdę” i wyjawił, że Kowalczyk nie ma nic wspólnego ze zbrodnią. Adam S. wskazał, że za zastrzelenie instruktora jazdy konnej, Adama K., odpowiedzialni są dwaj inni mężczyźni.

Pierwotnie prokuratura oskarżyła Kowalczyka o udział w przestępstwie, m.in. na podstawie zeznań partnerki zabitego, Iwony C., która była bezpośrednim świadkiem zabójstwa. Kobieta wycofała się potem jednak z tych twierdzeń.

Kowalczyk został natomiast uznany we wtorek przez gdański sąd za winnego posiadania broni bez zezwolenia i skazał go za to na 1,5 roku więzienia. Sąd ustalił, że z pistoletu tego zabito Adama K.

- Żaden z zebranych w sprawie dowodów nie wskazuje, aby oskarżony wiedział, że jego broń zostanie użyta do zabójstwa – powiedziała w uzasadnieniu wyroku sędzia Magdalena Szewczak.
Zlecił zabójstwo z zazdrości

Wobec Adama S. sąd zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary i wymierzył mu 10 lat więzienia. Według prokuratury, udział tego mężczyzny w przestępstwie polegał m.in. na znalezieniu zabójcy Adama K.

Trzeci oskarżony, Mariusz N., który zlecił zabójstwo instruktora jazdy konnej i nakłaniał do zabójstwa swojego brata Macieja N., gdyńskiego biznesmena notowanego na listach najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”, dostał karę 15 lat więzienia. Trzykrotne zamachy na życie przedsiębiorcy były nieudane. Mariusz N. zlecił zabójstwo Adama K. z zazdrości, że jego partnerka Iwona C. związała się instruktorem jazdy konnej.
Gdzie są te stracone lata?

- Czy można być zadowolonym z tego, że prawie 13 lat przebywało się w areszcie, a sąd po tylu latach uniewinnia – więc gdzie są te stracone lata? – powiedział dziennikarzom po ogłoszeniu wyroku Bolesław Senyszyn, obrońca Kowalczyka.

Wtorkowy wyrok gdańskiego sądu nie jest prawomocny” – źródło
Interia.pl za PAP.

Nie myli się ten, kto nic nie robi. Ale przecież w organach ścigania i sądach jest tak, że pracują całe zespoły ludzi. Błąd jednego człowieka lub grupy ludzi powinien być wychwycony przez innych. Szczególna staranność powinna być zachowana, gdy ludziom stawiane są ciężkie zarzuty, np. morderstwa. Niestety z praktyki wiemy, że niewinni ludzie przebywają w więzieniach miesiącami, latami i tych przypadków jest dużo, bo przedstawiciele organów ścigania i sędziowie lekceważą ludzi, dość swobodnie podchodzą do wykonywanej pracy, lekceważą obowiązki służbowe.

Brak faktycznej kontroli społecznej, brak presji ze strony zwykłych ludzi, wymagania od funkcjonariuszy publicznych kompetencji, właściwego wykonywania pracy doprowadził do niedopuszczalnej, dramatycznej sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości, który nie spełnia już swoich podstawowych funkcji.
Obawiam się, że nikt tak do końca nie wie, co teraz z tym potężnym bałaganem zrobić, jakim jest polski wymiar niesprawiedliwości.

W sprawie na pewno bardzo ważne są postawy zwykłych ludzi. Uważam, że ważna jest rola organizacji pozarządowych, które powinny aktywnie uczestniczyć w egzekwowaniu niezbędnych zmian jak i w samym procesie zmian.

Bez silnej presji społecznej będziemy tkwić w tym niszczącym bagnie, a na to przecież nie możemy sobie pozwolić. W sprawie chodzi o ludzi, ich życie, wypełnianie podstawowych obowiązków przedstawicieli struktur państwa wobec obywateli.

Barbara Berecka