Polacy oceniają pracę sędziów i prokuratorów

ZDANIEM 1135 RESPONDENTÓW CBOS

Na margines funkcjonowania państwa polskiego zostały w ocenie Polaków zepchnięte kompetentne, zgodne z prawem działania polskich prokuratorów i sędziów. W sumie badania mnie nie zaskakują, co nie znaczy, że ich wynik mnie nie bulwersuje i nie oburza. Jestem bardzo oburzona, że praktycznie zdaniem zwykłych Polaków prokuratorzy i sędziowie w większości przypadków nie robią tego, co do nich należy. Badania oczywiście nie są odkrywcze. Potwierdzają jedynie znaną powszechnie, niedopuszczalną, wręcz dramatyczną sytuację w polskich organach ścigania i polskim sądownictwie. Poprzez swoją pracę między innymi prokuratorzy i sędziowie podrywają zaufanie do państwa, które bardzo często w przekonaniu obywateli nie spełnia już podstawowych funkcji.

Bo co to jest za państwo, gdzie większość, około 60% osób nie ufa sądom? Tego typu informacja powinna już wystarczyć do gruntownych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Taki poziom nieufności obywateli do sądów powinien wystarczyć do weryfikacji przydatności do wykonywania zawodu prokuratora i sędziego osób aktualnie pracujących. Sytuacja jest wyjątkowa. najwyższy czas jest ku temu, by o tym zacząć głośno mówić.

Jak przeprowadzić weryfikację, nie mam jakiegoś pomysłu, jakieś wizji. Choć jednym ze sposobów powinny być postępowania dyscyplinarne i karne wobec osób, które nie dopełniały obowiązków, przekraczały uprawnienia, naruszały obowiązujące prawo. Przecież chyba logicznym jest, że przestępcy nie mogą być prokuratorami i sędziami, jak niestety bardzo często bywa obecnie. Obecny stan rzeczy jest jednak patologią z którą trzeba się zacząć rozprawiać.
Pewna jestem, że tak rozpuszczeni finansowo jak na polskie warunki, tak zdemoralizowani w swej większości ludzie nie są w stanie zmienić swojej pracy, nie są w stanie przywrócić wymiarowi sprawiedliwości właściwej, służebnej roli wobec zwykłych ludzi. Tego problemu nie można zostawić ot tak sobie. Trzeba zacząć przywracać państwu właściwą role, służebną rolę wobec zwykłych obywateli. Inaczej nie ma sensu utrzymywania bardzo kosztownej struktury, której przedstawiciele działają na szkodę Polaków, polskich rodzin i firm.

W tym miejscu warto i trzeba pamiętać o tym, że wszelkie struktury są rzeczą wtórną, mniej znaczącą niż ludzie, ich charaktery i kompetencje. Jak widać zdaniem większości Polaków, prokuratorzy i sędziowie zawodzą bardzo, poprzez swoją pracę podrywają zaufanie do takich instytucji jak prokuratury i sądy, a w konsekwencji podrywają zaufanie do państwa polskiego.

”Już tylko jedna piąta dorosłych Polaków (20%) dobrze ocenia funkcjonowanie sądów i tyle samo (20%) z uznaniem wypowiada się o pracy prokuratury. Większość społeczeństwa ma złe zdanie o działalności tych instytucji (odpowiednio: 59% i 54%) – wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Podstawowe zarzuty – wysuwane pod adresem polskiego sądownictwa, zarówno wśród tych, którzy mieli w ostatnich latach kontakt z sądami, jak i tych, którzy nie wykazują takich doświadczeń – są podobne. Narzekania dotyczą przede wszystkim przewlekłości postępowań sądowych, skomplikowanych procedur, korupcji wśród sędziów, orzekania zbyt niskich kar za przestępstwa, wygórowanych kosztów postępowań, notorycznych opóźnień rozpraw, przedwczesnego wydawania wyroków oraz niewydolnego przepływu informacji pomiędzy sądami – cały materiał Wp.pl.

Uważam, że wyniki badań porażają. Wyłania się z nich chaos i nieuczciwość.

Zestawienie polskich sądów w stosunku do zaufania do międzynarodowych trybunałów również wygląda bardzo źle.
”Negatywne opinie na temat sądownictwa w Polsce sprawiają, że w kontekście międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości zaufanie do orzecznictwa sądów krajowych jest wyraźnie ograniczone. I tak blisko trzy czwarte badanych (72%) deklaruje większe zaufanie do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, jedynie co siódmy badany (14%) bardziej ufa sądom polskim, zaś nieliczni (6%) mają w tej kwestii zróżnicowane opinie ? w zależności od sprawy, jakiej dotyczy orzecznictwo”.

W zasadzie poniżej zacytowanego opisu badań nie ma nawet większej potrzeby komentowania. Wyniki są wystarczająco porażające:
”Ogólne oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce są na ogół negatywne (61% wskazań), w tym co siódmy badany (13%) twierdzi, że system ten działa zdecydowanie źle. Tylko nieco ponad jedna czwarta respondentów (łącznie 28%) wystawia mu ocenę pozytywną, przy czym jedynie nieliczni (1%) uważają, że wymiar sprawiedliwości działa zdecydowanie dobrze”.

To nie jest rządzenie, to nie jest wykonywanie władzy, to jest jakaś hucpa i nie wiem co jeszcze? Tylko 1% wypowiadających się Polaków uznało, że „wymiar sprawiedliwości działa zdecydowanie dobrze”.

Chyba najwyższy czas jest ku temu, by przerwać ten niszczący proces ludzi i kraj poprzez tak zwany wymiar sprawiedliwości, gdzie pracuje masa ludzi, która już nigdy nie powinna ubrać się w togi i demolować życie ludziom poprzez oskarżenia bez dowodów winy, orzekanie na zasadzie kiedy mi się chce i jak mi się podoba. Nie powinno być miejsc pracy dla zwykłych cwaniaków, krętaczy, a nawet przestępców w prokuraturach i sądach.

Barbara Berecka

Jednoczenie się wiodących organizacji pozarządowych przeciwstawiających się powszechnemu bezprawiu

Apel Forum Obywatelskiego organizacji pozarządowych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Zebrani przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz niezrzeszeni obywatele RP w Gdańsku w dniach 15 ? 16 grudnia 2012 roku powołują jednomyślnie ? ?Forum Obywatelskie RP?
Kryzys zaufania obywateli do władz państwowych jest faktem. Dziesiątki tysięcy obywatelskich zgłoszeń dotyczących nadużywania władzy przez funkcjonariuszy administracji państwowej, w tym zwłaszcza wymiaru sprawiedliwości ? świadczą o nieprawidłowościach i wręcz patologiach drążących wiele sfer życia publicznego w Polsce.
Potwierdzają to liczne wyroki przeciwko Polsce, stwierdzające naruszanie praw obywatelskich i ogólnoludzkich, jakie zapadają w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Oczekujemy od władz działań w sprawach, wymagających szybkiej i skutecznej naprawy:

1. Przestrzegania praw obywatelskich określonych w aktualnie obowiązującej Konstytucji przez władze.

2. Konstruktywnego i harmonijnego współdziałania władz z obywatelami i reprezentującymi ich stowarzyszeniami w działaniach prewencyjnych oraz naprawie wyrządzonych szkód w związku z działaniami funkcjonariuszy publicznych.

3. Bezzwłocznego wprowadzenie prawa do nagrywania wszystkich spraw. Udział udziału organizacji społecznych w sprawach sądowych, o ile życzy sobie tego jeden z uczestników procesu.

4. Uważamy za niezbędne powołanie parlamentarno-społecznej komisji do zbadania najbardziej drastycznych przypadków nadużywania władzy przez sędziów i prokuratorów, zgłoszonych przez organizacje społeczne, a także ustanowienie instytucji Rewizji Nadzwyczajnej.

5. Udzielenia organizacyjnego i finansowego wsparcia dla organizacji społecznych prowadzących kampanię na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa, dotyczącej wszelkich faktów naruszania prawa, godności obywateli oraz poczucia sprawiedliwości. Wymagać to będzie przyłączenia się konstytucyjnych władz państwowych do Kampanii Edukacji Obywatelskiej pod hasłem ?Szacunek do ludzi i prawa powinien być fundamentem, na którym budowane jest Państwo ? .

6. Ograniczenie immunitetu sędziów oraz prokuratorów w zakresie ich odpowiedzialności zawodowej a posłów i senatorów wyłącznie do ich aktywności politycznej.

7. Przestrzeganie przez władze państwowe równości konstytucyjnej w zakresie traktowania podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza w przedmiocie udzielania im pomocy publicznej.

8. Powstrzymanie się przed pochopnym wprowadzeniem w życie uchwały Unii Europejskiej w zakresie ustawodawstwa patentowego.

9. Redukcji wydatków publicznych przeznaczonych na utrzymanie partii politycznych i tworzenia przestrzeni do zwiększania aktywności obywateli poza życiem partyjnym.

Ponadto, uczestnicy Forum pozostając politycznie i ideologicznie niezależnymi i niezaangażowanymi, z życzliwością odnosi się do koncepcji stworzenia obywatelom zrównoważonego z partiami politycznymi, prawa do wyboru swoich przedstawicieli do Sejmu RP w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych.

Forum będzie podejmować wszelkie dopuszczone prawem działania, na rzecz obrony pokrzywdzonych obywateli, w tym również organizacji społecznych, udzielających im wszelkiego wsparcia.
Oczekujemy od Pana Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów Rządu i Prezesa Sądu Najwyższego pełnego zrozumienia i wsparcia dla naszych poczynań.