Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności

NOWA GRUPA AKTYWNYCH OBYWATELI

Dnia 18-12-2012 roku Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444804 Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności.

Nowe Stowarzyszenie zostało stworzone przez ludzi, którzy mają już doświadczenie w działalności w sferze publicznej. Dla mnie osobiście fakt rejestracji organizacji jest bardzo ważny, ponieważ byłam jedną z osób, która zabiegała o powstanie i rejestrację Stowarzyszenia.
Mam nadzieję, że grupa będzie rosła w siłę, będzie widoczna w sferze publicznej, a efekty pracy przedstawicieli Stowarzyszenia będą korzystne dla członków grupy, społeczności lokalnej i kraju.

Aby tak się stało, uważam, że niezbędne i konieczne jest wsparcie dla grupy, która stworzyła Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności przez znaczną część zwykłych ludzi. Aktywność w ramach Stowarzyszenia oraz wsparcie dla grupy z zewnątrz jest bardzo potrzebne i uzasadnione, gdy spojrzymy na cele organizacji, które zostały zapisane w statucie, które faktycznie powinny być realizowane:
1. Działanie na rzecz przestrzegania praw obywatelskich i obowiązków organów władzy publicznej, w tym ustawodawczej, wykonawczej, organów ścigania, sądów, zawartych w szczególności w Konstytucji RP i innych przepisach prawa oraz umowach międzynarodowych.
2. Przeciwdziałanie zjawiskom naruszania prawa i korupcji oraz związanych z tym patologiom społecznym.
3. Edukacja oraz rozwój świadomości obywatelskiej, w tym prawnej.
4. Upowszechnianie oraz ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich , a także działań wspomagających rozwój demokracji.
5. Działania na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych.
6. Propagowanie uczciwości w życiu publicznym.
7. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
8. Wypowiadanie się w ważnych sprawach do władz publicznych, podejmowanie interwencji oraz reprezentowanie obywateli.
9. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
10. Upowszechnianie obowiązującego prawa ze szczególnym zwróceniem uwagi na Konstytucję RP.
11. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości prawa.
12. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia i utrzymania miejsc pracy.

Myślę, że wiele osób zgodzi się ze mną, iż twórcy Stowarzyszenia mają ambitne plany, które warto wesprzeć.
W tym miejscu zapewne sporo osób stawia sobie pytanie: kto jest inicjatorem tak ambitnej inicjatywy? Myślę, że przynajmniej częściowo na pytanie osobom interesującym się życiem publicznym, walką z bezprawiem odpowie skład zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności:
- Prezes – Jerzy Pietrzyk,
- Wiceprezes – Barbara Berecka,
- Wiceprezes – Robert Chęć,
- Sekretarz – Anna Karpiuk,
- Skarbnik – Krystyna Zaręba.
Myślę, że wszyscy, którzy znają członków zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności, zgodzą się ze mną, iż jedno w zasadzie jest pewne. Z nami na święty spokój nie ma co liczyć. Jeżeli tylko otrzymamy odpowiednie wsparcie ze strony innych osób, będzie się działo. Oczywiście będzie się działo w zakresie pracy, działalności w życiu publicznym.

Barbara Berecka

Jednoczenie się wiodących organizacji pozarządowych przeciwstawiających się powszechnemu bezprawiu

Apel Forum Obywatelskiego organizacji pozarządowych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Zebrani przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz niezrzeszeni obywatele RP w Gdańsku w dniach 15 ? 16 grudnia 2012 roku powołują jednomyślnie ? ?Forum Obywatelskie RP?
Kryzys zaufania obywateli do władz państwowych jest faktem. Dziesiątki tysięcy obywatelskich zgłoszeń dotyczących nadużywania władzy przez funkcjonariuszy administracji państwowej, w tym zwłaszcza wymiaru sprawiedliwości ? świadczą o nieprawidłowościach i wręcz patologiach drążących wiele sfer życia publicznego w Polsce.
Potwierdzają to liczne wyroki przeciwko Polsce, stwierdzające naruszanie praw obywatelskich i ogólnoludzkich, jakie zapadają w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Oczekujemy od władz działań w sprawach, wymagających szybkiej i skutecznej naprawy:

1. Przestrzegania praw obywatelskich określonych w aktualnie obowiązującej Konstytucji przez władze.

2. Konstruktywnego i harmonijnego współdziałania władz z obywatelami i reprezentującymi ich stowarzyszeniami w działaniach prewencyjnych oraz naprawie wyrządzonych szkód w związku z działaniami funkcjonariuszy publicznych.

3. Bezzwłocznego wprowadzenie prawa do nagrywania wszystkich spraw. Udział udziału organizacji społecznych w sprawach sądowych, o ile życzy sobie tego jeden z uczestników procesu.

4. Uważamy za niezbędne powołanie parlamentarno-społecznej komisji do zbadania najbardziej drastycznych przypadków nadużywania władzy przez sędziów i prokuratorów, zgłoszonych przez organizacje społeczne, a także ustanowienie instytucji Rewizji Nadzwyczajnej.

5. Udzielenia organizacyjnego i finansowego wsparcia dla organizacji społecznych prowadzących kampanię na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa, dotyczącej wszelkich faktów naruszania prawa, godności obywateli oraz poczucia sprawiedliwości. Wymagać to będzie przyłączenia się konstytucyjnych władz państwowych do Kampanii Edukacji Obywatelskiej pod hasłem ?Szacunek do ludzi i prawa powinien być fundamentem, na którym budowane jest Państwo ? .

6. Ograniczenie immunitetu sędziów oraz prokuratorów w zakresie ich odpowiedzialności zawodowej a posłów i senatorów wyłącznie do ich aktywności politycznej.

7. Przestrzeganie przez władze państwowe równości konstytucyjnej w zakresie traktowania podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza w przedmiocie udzielania im pomocy publicznej.

8. Powstrzymanie się przed pochopnym wprowadzeniem w życie uchwały Unii Europejskiej w zakresie ustawodawstwa patentowego.

9. Redukcji wydatków publicznych przeznaczonych na utrzymanie partii politycznych i tworzenia przestrzeni do zwiększania aktywności obywateli poza życiem partyjnym.

Ponadto, uczestnicy Forum pozostając politycznie i ideologicznie niezależnymi i niezaangażowanymi, z życzliwością odnosi się do koncepcji stworzenia obywatelom zrównoważonego z partiami politycznymi, prawa do wyboru swoich przedstawicieli do Sejmu RP w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych.

Forum będzie podejmować wszelkie dopuszczone prawem działania, na rzecz obrony pokrzywdzonych obywateli, w tym również organizacji społecznych, udzielających im wszelkiego wsparcia.
Oczekujemy od Pana Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów Rządu i Prezesa Sądu Najwyższego pełnego zrozumienia i wsparcia dla naszych poczynań.

Państwo dla obywatela

SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO

Nie powinno być żadnych odstępstw, przymykania oczu na gardzenie zwykłym człowiekiem i prawem. Funkcjonariusze publiczni powinni ponosić konsekwencje niewłaściwych zachowań, popełnianych błędów i naruszania prawa.

Mam nadzieję, że przynajmniej część osób, która miewa styczność z przedstawicielami państwa i samorządów, zdaje sobie sprawę ze skali zaniechań, przyzwolenia na gardzenie zwykłymi obywatelami i prawem przez ludzi reprezentujących państwo i samorządy. Mnie obecny stan rzeczy poraża.
Mam przekonanie, że brakuje woli politycznej do tego by urzędnicy, policjanci, prokuratorzy, sędziowie itp. funkcjonariusze publiczni działali w granicach i na podstawie prawa zgodnie z artykułem 7 Konstytucji.

Słuchajcie, nie chodzi mi o to, by urządzać jakieś przysłowiowe polowania na czarownice, którymi byli by funkcjonariusze publiczni. Nie myli się ten, kto nie robi nic.
Musi być czas na korektę błędów popełnionych przez ludzi reprezentujących państwo i samorządy. Termin na weryfikację i ewentualne korekty błędów nie powinien być dłuższy niż trzydzieści dni.

Chodzi mi o skrupulatne przestrzeganie prawa głównie proceduralnego, procesowego – bo z tym uważam jest ogromny problem w Polsce – nie tylko w zakresie obowiązków obywateli wobec państwa i samorządów, bo w tym zakresie prawo egzekwowane jest bardzo dokładnie, ale przede wszystkim państwa i samorządów wobec zwykłych ludzi.

Dla mnie nie do przyjęcia są sytuacje, że część przedstawicieli państwa i samorządów uważa się za nie wiadomo kogo, a zwykłych ludzi traktuje jak bezrozumne istoty. W Polsce praktycznie każda decyzja i każdy wyrok są możliwe. Przekraczane są wszelkie dopuszczalne granice czasowe rozpatrywania spraw. Funkcjonariusze publiczni muszą przyjąć do wiadomości i realizacji, że państwo jest dla obywateli, oni są po to, by służyć zwykłym ludziom.

W Polsce jest choćby artykuł 231 w kodeksie karnym, który umożliwia karanie funkcjonariuszy publicznych za nie dopełnianie i przekraczanie uprawnień.
Uważam, że w stosunku do liczby nadużyć w kraju, bezprawnych decyzji i wyroków sądowych prokuratorzy zbyt rzadko sięgają po te instrument prawa, który powinien być wykorzystywany w celu ukrócenia procederów notorycznego naruszania prawa.

Powtórzę może raz jeszcze, że najpierw powinna być kontrola wewnętrzna w ramach instytucji i korygowanie błędów bez żadnych skutków dla osób, które je popełnili.
Kolejna możliwość już ze skutkami dla popełniających błędy, to postępowania upominawcze i dyscyplinarne, gdy tego typu środki są nieskuteczne, to sprawami powinni zajmować się prokuratorzy, którzy nie powinni przeganiać osób wskazujących zaniechania i przekraczania uprawnień, a następnie sprawy powinny trafiać do sądów, które oczywiście powinny wyrokować zgodnie ze stanem faktycznym poszczególnych spraw i obowiązującym prawem.

Uważam, że na obecnym etapie bardzo ważna jest edukacja obywatelka, uświadomienie ludziom, w szczególności funkcjonariuszom publicznym, że samowola, nie dopełnianie obowiązków służbowych i przekraczanie uprawnień w polskim prawie są przestępstwem.

Urzędnik, który wydaje decyzję bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, sędzia, który wydaje wyrok niezgodny z prawem są przestępcami i powinni być traktowani jak na to zasługują.

Świadomość prawna funkcjonariuszy publicznych i grożące im konsekwencje, sprawnie i zgodnie z prawem działające instytucje egzekwujące prawo, nieuchronność konsekwencji za naruszanie prawa, gdy sprawa wyjdzie na jaw w przypadku nie dopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień jestem pewna, że w znacznym stopniu podniosły by jakość obsługi interesantów, poziom szacunku do ludzi i prawa.
Ludzie reprezentujący państwo i samorządy gdyby była odpowiednia atmosfera, funkcjonowały by mechanizmy typowe dla państwa prawa, sami mobilizowali by siebie do pracy nad sobą, podnoszenia kwalifikacji, spełniania wymaganych standardów przy obsłudze interesantów lub wydawaniu wyroków.

Państwo musi być dla obywatela


Aby państwo było dla obywatela, by funkcjonariusze publiczni szanowali ludzi i prawo, niezbędna jest wola polityczna.
Obecnie nie dość, że nie ma woli politycznej do tego, by Polska faktycznie była demokratycznym państwem prawa, to jest jeszcze przyzwolenie do samowolnych działań funkcjonariuszy publicznych, którzy bez żadnych konsekwencji mogą nie dopełniać obowiązków lub przekraczać uprawnienia.
Bardzo ważnymi elementami zmiany istniejącego stanu rzeczy jest edukacja obywatelska, podnoszenie świadomości, działania kontrolne prowadzone przez zwykłych ludzi oraz nieuchronność ponoszenia konsekwencji postępowania nie zgodnego z prawem, lekceważenia obowiązków. Gdy działania edukacyjne, upominawcze okażą się nie wystarczające lub gdy naruszenia obowiązków są rażące, trzeba sięgać do prawa karego i karać winnych naruszeń prawa.

Barbara Berecka

Forum obywatelskie w Gdańsku

 

 

 

 

Informujemy, że dnia 16.12.2012 o godzinie 10.00 w Hali Oliwii W Gdańsku ul. Aleja Grunwaldzka 470, Spółdzielnia ?Świetlik ? Reaktywacja? oraz Stowarzyszenie ?Niepokonani 2012? organizują forum dyskusyjne:

?Obywatel- kryzys zaufania do instytucji państwowych?

Skala bezprawia dotykająca obywateli poprzez działania instytucji publicznych osiągnęła stan krytyczny. Przejawem tego są bankructwa firm, niszczenie rodzin i ich majątków oraz tragedie zwykłych ludzi.

Uważamy, że brak dialogu władz państwowych ze społeczeństwem powoduje kryzys zaufania do instytucji publicznych. Wynika z tego konieczność połączenia wszystkich organizacji społecznych walczących o prawo do swobodnego gospodarowania, godności i poszanowania praw obywateli.

Nasza inicjatywa ma na celu ukazanie władzom skali niesprawiedliwości doznawanej przez obywateli od instytucji państwowych oraz możliwości naprawy wyrządzonych im krzywd.

Celem nadrzędnym Forum jest jednakże wskazanie dróg do stworzenia mechanizmów kontroli społecznej uniemożliwiających powstawanie tego typu patologii w przyszłości.

Uczestnicy Forum:

Jerzy Pietrzyk- lat 42. Prezes Ogólnopolskiego Ruchu Społecznego Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości STOP BEZPRAWIU- Lublin Trafił na mafię, która obstawiała się skorumpowanymi prawnikami i wyłudzała pieniądze poprzez manipulowanie procesami sądowymi.

Włodzimierz Olewnik ? Przedsiębiorca .Syn porwany i zamordowany dla zastraszenia przedsiębiorcy. Sprawa od ponad 10 lat gmatwana i rozmywana przez funkcjonariuszy urzędów wszystkich szczebli aparatu państwa.

Michel Marbot - przedsiębiorca, właściciel zakładów  produkcji makaronów ?Malma? zniszczonych doszczętnie przez ?układ zamknięty ?powiązań kapitałowych, politycznych i prawnych.

Ryszard Kwidziński – lat 65, okrętowiec, wieloletni wykładowca akademicki (Politechnika Szczecińska, Akademia Morska). W latach 1991 2002 współtwórca Grupy Kapitałowej Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA i jej wiceprezes. Prezes spółki córki, Stoczni Szczecińskiej SA. W 2002r. , publicznie oskarżony przez ministrów ówczesnego SLD -owskiego rządu o działanie na szkodę spółki, podobnie jak cały Zarząd Porty Holding, aresztowany. Po wyjściu z aresztu dowiaduje

się o upadłości Stoczni. Uniewinniony przez wszystkie instancje sądów (Sąd Okręgowy, Sąd Apelacyjny). Po kasacji prokuratury, Sąd Najwyższy w 2011 r. wydaje postanowienie o „oczywistej bezzasadności kasacji”. Obecnie rozpoczął  się proces o odszkodowanie za oczywiście bezzasadne aresztowanie, tylko , że stoczni już nie ma a zachodniopomorskie ma jeden z najwyższych w kraju wskaźnik bezrobocia.

Jerzy Jachnik- lat 63. Twórca i Prezes Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Bielsku-Białej, oraz współzałożyciel RS NIEPOKONANI 2012. Jest ofiarą pijanego prokuratora z Bielska-Białej ? Zbigniewa Twardowskiego, którego doprowadził do skazania przez sąd. W odwecie prokurator oskarżył go o oszustwo. Walczy o oczyszczenie się od 2000 r.

Janusz Ratomski lat 61 – przedsiębiorca. dwoje dzieci, pięcioro wnuków. Jeden z bohaterów cyklu „Państwo w Państwie”- „firma zamknięta faksem” przez Transportowy Dozór Techniczny
Walczy z urzędnikami państwowymi działającymi w świetle swojego urzędu bez podstaw prawnych jak na prywatnym folwarku, zmieniającymi zapisy ustawy aby wykończyć przedsiębiorcę. Współtwórca Niepokonanych 2012.

Łukasz Gojke lat 53- pełnomocnik Ogólnopolskiego Ruchu Społecznego Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości STOP BEZPRAWIU ? Lublin na woj. pomorskie, członek RS NIEPOKONANI 2012, były prezes spółki należącej do Skarbu Państwa Odmówił prezesowi banku ustawienia przetargu na jeden z zakładów pod jego dyktando. W odwecie wytoczono proces cywilny o działanie na szkodę spółki. Od 2000 r. walczy o utracone dobre imię i utracony majątek. Na znak protestu oddał Prokuratorowi Generalnemu dowód osobisty. Członek założyciel Spółdzielni ?Świetlik ? Reaktywacja?.

Barbara Berecka ? od 15 lat przedsiębiorca (pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe), od 3 lat blogerka. Piszę artykuły między innymi z zakresu życia społeczno – politycznego, edukacji, ekonomii,
systemu ubezpieczeń społecznych i wymiaru sprawiedliwości.

Beata Nowakowska ? 2011/12 przedsiębiorca: kancelaria adwokacka , 91-2000 v-ce prokurator Województwa Pomorskiego , 2001- 2011 Prokurator Wojewódzki woj. Zachodniopomorskiego

Maciej Lisowski – Twórca i Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA, V-ce Prezes i współwłaściciel firmy prawniczej Kancelaria LEX NOSTRA, V-ce Prezes Stowarzyszenia Liga Konsumentów Energii, Członek-Założyciel Spółdzielni ?Świetlik – reaktywacja?. Lat 35. Przedsiębiorca od 1992 r. W latach dziewięćdziesiątych właściciel firmy komputerowej, współtwórca białostockiego oddziału Fundacji Kawalerów Maltańskich, Forum Gospodarczego Unii Wolności, członek pierwszego Zarządu białostockiego oddziału Stowarzyszenia Młodych Demokratów, Z-ca Redaktora Naczelnego czasopisma ?Psychologia w Teatrze Życia? ( studiował także psychologię społeczną ). W przeszłości Dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, firmy konsultingowej i jednego z największych wydawnictw. Dziennikarz, autor lub współautor wielu książek i publikacji prasowych.

Zofia Łukaszewska-Spółka GESSO 2 razy nagrodzona prestiżową nagrodą GAZELA BIZNESU. Pracownik firmy spóźnił sie z przekazaniem naczelnikowi Urzędu Celnego zestawieniem oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów grzewczych. Wyjaśnił przyczynę spóźnienia. Zrobił to dobrowolnie. Po ośmiu miesiącach od złożenia zestawień wszczęto kontrolę w firmie. Wszystko było w porządku. Olej był sprzedawany do celów grzewczych. Firma posiadała oświadczenia prawidłowe po względem formalnym i prawnym. Inspektorzy urzędu celnego nie mieli żadnych wątpliwości co do przeznaczenia Jednakże po 5 miesiącach od kontroli wszczęto postępowanie administracyjne odnośnie uchybienia terminu zestawienia oświadczeń za m-ce marzec, kwiecień, maj 2009.Wydano decyzję domiarową na ponad 1 milion złotych za spóźnienie. Dyrektor izby celnej w Gdyni będący w sprawie wierzycielem jak i organem egzekucyjnym bezlitośnie zablokował konta i zajął samochody. W sumie ściągnął milion złotych. Zostało jeszcze 75 tys do spłacenia ale firma nieodwracalnie upada. Nadmieniam ze przed wszczęciem kontroli firma doskonale sobie radziła na rynku.

Komitet organizacyjny

Spółdzielni Świetlik – Reaktywacja

                                                            Zapraszamy wszystkich do udziału

          Patronat medialny                                                                            Współorganizatorzy